امولسی فایر

سليس TRO
روغن كرچك سولفونه مرغوب (روغن قرمز تركي) مشخصات:
ماهيت يوني آنيونيك
pH محلول 10% 5/6
درصد ماده فعال 75%
SO3 آلي تركيب شده 5/4- 4%
مقاومت در اسيد متوسط
مقاومت در قليا متوسط
شكل ظاهري مايع شفاف زرد روشن تا قرمز قهوه اي
سليس TRO يك ماده كمكي در صنايع نساجي به عنوان روان كننده خمير چاپ است. در نتيجه ياعث نفوذ و يكنواختي بهتر رنگ مي گردد.
سليس TRO با هر نسبتي با آب قابل اختلاط بوده و امولسيون پايداري ايجاد مي كند.
سليس TRO به عنوان يك نفوذ دهنده بسيار عالي در توليد باند و گاز استريل كاربرد فراوان دارد.
توصيه مصرف درصد مصرف اين ماده با توجه به شرايط كار متغير مي باشد.
شرايط نگهداري اين محصول به مدت يكسال در شرايط متعارف انيار و دور از رطوبت قابل استفاده مي باشد.
نوع بسته بندي بشكه هاي پلاستيكي 100 و 200 كيلوگرمي.
اطلاعات فني فوق بر اساس آزمايشات و تجربيات انجام شده با حسن نيت در جهت استفاده صحيح محصول توصيه مي شود. كليه نتايج آورده شده در اين بولتن مـــي بايست توسط مصرف كننده و متناسب با شرايط كاركــــرد و ديگر محصولات مصرفي، مورد آزمايش قرار گيرد. در صورت نياز، متخصصين ما در هر زمان آماده ارائه خدمات فني مشاوره اي مي باشند.