بایندر

سليبين VBS : بايندر امولسيوني آنيونيك ضعيف مي باشد. داراي ثبات شستشوي عالي است و مقاومت سايشي خشك و تر خوبي دارد و محصولات چاپ شده با VBS داراي زيردست نرمي مي باشد ، داراي ثبات نوري خوبي است و دوام بالايي درمقابل حلال هاي خشك شويي دارد و كالاي چاپ شده با اين بيندر داراي عمق رنگ و شفافيت خوبي است.