دیسپرس کننده ها

1.سليپوتان NLH : ماده ديسپرس كننده بر پايه مواد آروتاميك سولفونه شده شكل ظاهري پودر قهوه اي روشن داراي مقاومت زياد در برابر اسيد ، قليا ، الكتروليت ها و آب سخت حتي در شرايط رنگرزي با دماي بالا مي باشد .در رنگرزي الياف حيواني (ابريشم و پشم) و نايلون با رنگ هاي اسيدي بسيار موثر است . داراي خاصيت پخش كنندگي و يكنواخت كنندگي است و در رنگرزي باعث افزايش درجه ثبات و يكنواختي مي گردد .

2.سليپوتان NLH-N : ماده ديسپرس كننده و يكنواخت كننده بر پايه مواد آرو ماتيك است شكل ظاهري پودر قهوه اي روشن است .داراي مقاومت زياد در برابر اسيد ، قليا ، الكتروليت ها و آب سخت حتي در شرايط رنگرزي با دماي بالااست . داراي خاصيت پخش كنندگي (Dispersing) و يكنواخت كنندگي (Leveling) بسيار زياد است و دررنگرزي باعث افزايش درجه ثبات و يكنواختي مي گردد. اين ماده در رنگرزي با رنگ هاي ديسپرس، خمي ، نفتول ،اسيدي و بازيك به كار گرفته مي شود دررنگرزي الياف حيواني و نايلون با رنگ هاي اسيدي بسيار موثر است