روغن ریسندگی

1.سليس TRO : روغن كرچك سولفونه مرغوب با ماهيت يوني آنيونيك و مقاومت خوب دراسيد و قليا به عنوان روان كننده خمير چاپ كاربرد دارد و باعث نفوذ و يكنواختي بهتر رنگ مي شود . به عنوان يك نفوذ دهنده بسيار عالي درتوليد باند و گاز استريل كاربرد فراوان دارد.