صابون و دتر جنت ها


1.سليپون 127: دترجنت نساجي آنيونيك داراي مقاومت بسيار خوب در آب سخت ،اسيد و قليا بوده براي شستشوي الياف طبيعي ويا مخلوط آن ها با الياف مصنوعي بسيار مناسب مي باشد. همچنين براي شستشوي كالاي رنگرزي و يا چاپ شده بسيار عالي مي باشد زيرا از تداخل رنگ جلوگيري مي كند.

2.سليپون S155 : شوينده نساجي آنيونيك –نانيونيك داراي مقاومت بسيار خوب در آب سخت ، اسيد و قليا مي باشد در آب با هر نسبتي حل مي گردد و يك شوينده و ديسپرس كننده قوي مي باشد. در آهار گيري و شستشوي پارچه ، مرحله پخت در حمام هاي رنگرزي و شستشوي الياف به خصوص پشم بسيار مو ثر مي باشد . يكي از ويژگي هاي بارز اين ماده كاربرد فراوان آن در سنگشويي جين مي باشد.

3.سليپوتان N135 : دترجنت نساجي نانيونيك با مقاومت عالي دربرابر آب سخت ، اسيد و قليا بوده با ساير مواد كمكي با ماهيت يوني سازگاري كامل دارد . يك صابون عالي براي شستشوي پارچه هاي رنگرزي يا چاپ شده پنبه اي يا مخلوط آن با الياف مصنوعي به خصوص با رنگ هاي راكتيو است.

4.سليپون 128 : دترجنت نساجي آنيونيك با مقاومت بسيار خوب در برابر آب سخت ، اسيد و قليا بوده با ساير مواد كمكي با ماهيت يوني سازگاري كامل دارد . علاوه بر خاصيت پاك كنندگي ، يك آبخور كننده قوي مي باشد و با آن مي توان بدون تداخل رنگ به شستشوي پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده پرداخت .

5.سليپون 128A : صابون قاليشويي بر پايه دترجنت است ، آنيونيك بوده و براق كننده مي باشد مقاومت بسيار خوبي در آب سخت دارد با ساير مواد كمكي با ماهيت يوني سازگاري كامل دارد براي شستشوي انواع فرش دستي و ماشيني كاربرد داردو به علت وجود مواد براق كننده باعث شفافيت و درخشندگي كالاي مورد نظر مي گردد.