نفوذ دهنده ها

1.سليوت W300 : نفوذ دهنده و آبخور كننده بر پايه تركيبات فعال سطحي با مقاومت عالي در آب سخت ، اسيد و قليا دارد. يك نفوذ دهنده بسيار قوي بوده و در مراحل مختلف تكميل ، رنگرزي و چاپ جهت نفوذ بيشتر و سريعتر مواد و كوتاه تر كردن زمان و صرفه جويي درمصرف مواد تعاوني به كار مي رود.