کود آمینو گرین

مجموعه سلیس مفتخر به تولید کود با پایه پروتیین و آمینو اسید تحت عنوان تجاری آمینو گیرین می باشد .