نقش پلیمر ها در تولید الیاف

 پلی الیفین ها بسیاری از پلیمرها از الفین ها مشتق شده اند، …

الیاف بشرساخت ، دسته بندی و ویژگی ها

الیاف بشرساخت، الیافی هستند که ترکیب شیمیایی، ساختار و خواص آن ها د…

آماده سازی الیاف نساجی

آماده سازی الیاف نساجی: یکی از مهم ترین و تاثیر گزارترین مراح…